Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘WCDMA’

สถานการณ์ 3G ในปี 2008
3g

เริ่มต้นที่ภาพรวมของตลาด 3G ในโลก จำนวนผู้ใช้ 3G ในปัจจุบัน (มกราคม 2009) มีจำนวนทั้งสิ้น 846 ล้านราย แบ่งออกเป็น ผู้ใช้ 3G ในมาตรฐาน W-CDMA ของฝั่งยุโรป 346 ล้านราย และผู้ใช้ 3G ในมาตรฐาน CDMA2000 1x และ EV-DO ของฝั่งเกาหลีและญี่ปุ่นอีกประมาณ 500 ล้านราย (more…)

Advertisements

Read Full Post »